Más szemmel: Az Árpád-ház kihalása

Részlet Mitták Ferenc könyvéből

A honfoglaló Árpád fejedelemtől számítva a magyarok fejedelmeit és királyait, az Árpád-ház férfitagjai több mint 400 éven keresztül álltak a törzsek, majd a feudális állam élén. Ebből az időszakból I. (Szent) István királlyá koronázásától (1000. december 25. vagy 1001. január 1.) pontosan 300 év telt el 1301. január 14-éig, amikor meghalt III. András király (uralk.: 1290–1301), az Árpád-házból származó utolsó fiúági magyar uralkodó.

1301. január 14.

Ki is volt ez az utolsó király és mi jellemezte uralkodását? Nagyapja minden valószínűséggel II. András volt (uralk.: 1205–1235), a nagyanyja pedig annak harmadik felesége, Beatrix. Ők 1234-ben léptek házasságra, s frigyükből 1236-ban született meg István herceg, (II. András ekkor már nem élt). Mivel olyan hírek is keringtek, hogy Beatrix tiltott viszonyt folytatott ­Dénes nádorral, ezért többen már akkor feltételezték, hogy István ennek a kapcsolatnak a gyümölcse. Ez azonban soha nem bizonyosodott be. Mindenesetre Beatrix, aki II. András halála után 1235-ben már áldott állapotban volt, német földre menekült és ott szülte meg fiát, akinek azért adta az István nevet, hogy azzal is hangoztassa: abból a nemzetségből való, amelyből a magyarok első királya, Szent István is származott. István herceget IV. Béla (uralk.: 1235–1270) soha nem ismerte el testvérének, így az Magyarországon sem járt. Itáliában élt és a velencei Morosini Tomasinával kötött házasságából született meg 1265 táján András herceg, aki e nevet István apjára, II. Andrásra emlékezve kapta.

Később úgy mondták, hogy (utószülött) Árpád-házi István herceg fia volt Árpád-házi András, aki III. András néven lett király. András herceget úgy nevelték, mint aki előbb-utóbb elnyeri majd a magyar koronát.

A gyermek III. András édesanyjával, Morosini Tomasinával

IV. (Kun) László (uralk.: 1272–1290) királlyal szemben András trónkövetelőként lépett fel, a Délvidéki nagyurak támogatták is őt. Amikor IV. Lászlót 1290-ben a kunok meggyilkolták, többen is pályáztak a megüresedett trónra, többek között a nápolyi Anjouk. Végül is azok az előkelők cselekedtek a leggyorsabban, akik (Velencei) Andrást akarták trónra ültetni. Tizenhárom nappal IV. László halála után, 1290. július 23-án Lodomér esztergomi érsek András fejére tette a koronát, aki III. Andrásként (uralk.: 1290–1301) lépett a trónra. A koronázás időpontja arra mutat, hogy András már 1290 első felében Magyarországon tartózkodhatott, s nem IV. László halálakor kellett Velencéből behívni.

A hoppon maradt trónkövetelők és az őket támogató kusza nemzetközi helyzetnek köszönhetően viszonylag nagy egyetértés övezte az országban III. András uralmát. Kevéssel a koronázása után az uralkodó az óbudai gyűlésen esküt tett a nemesi szabadságjogok tiszteletben tartására, s biztosította az egyház régi kiváltságait. A dekrétumban körvonalazott modell – a király az egyházzal és a nemesekkel együtt kormányoz – valósult meg a gyakorlatban is. Új típusú, rendinek nevezhető kormányzati rendszer honosodott meg Magyarországon, amelyet Észak-Itáliában megfigyelt formájában ültettek át magyar földre. Lényegében báróellenes front alakult ki.

III. András másik sürgős teendője volt az ország területi egységének helyreállítása: legyőzte Habsburg Albertet és visszaszerezte a nyugat-magyarországi várak jó részét, fellépett az Anjouk pártján álló délvidéki nagyurak ellen. A békétlen Délvidék (Szlavónia) élére hercegként tulajdon anyját, Morosini Tomasinát állította. Ezzel újra megjelent az országban a dinasztikus országmegosztás. Ennek ellenére szinte nem volt olyan év, hogy a lázadás valamelyik országrészben ne jelentkezett volna. A nagyurak sorra építették ki „kiskirálysá­gukat”: Kőszegiek, Borsa Kopasz, Aba Amádé, Subicsok, Babonicsok, Frangepánok, Csákok. 1297-ben az addigi királyhű Csák Máté is szembefordult az uralkodóval, s a következő években ő vált III. András fő ellenfelévé.

Közben a rendek közötti hatalommegosztást jól mutatják az 1298-ban Pesten tartott országgyűlés határozatai. Ezen a gyűlésen a főpapok, a nemesek, egyes szászok és kunok hoztak törvényeket III. András távollétében, némely bárók kizárásával, kimondták, hogy a király háromhavonta két-két püspököt és nemest tartson maga mellett.

A XIII. század sötét fellegekkel búcsúzott Magyarországtól: bent a királytól egyre függetlenebbé váló bárói részállamok, a tartományuraságok, kintről pedig a nápolyi Anjou Károly Róbert trónkövetelő, aki 1300-ban Dél-Magyarországra érkezett. III. András megnyerte a főpapokat és a délvidékiek kivételével a bárókat (még Csák Mátét is) magának a trónkövetelővel szemben. Esélye volt a hatalom megtartására. Ekkor váratlanul, 1301. január 14-én a budai várban elhunyt III. András. Utóbb elterjedt a hír, hogy megmérgezték, de ez nem igazolható. Alig 36 évesen távozott az élők sorából, s 1301-ben vele fiúágon, lányával Erzsébettel pedig 1338-ban nőágon is kihalt az Árpádok dinasztiája.

III. Andrást a budavári minoriták kolostorában temették el. A legszebb búcsúztatót két évvel halála után az egyik magyar nagyúr, Ákos nembeli István nádor írta róla:

„Meghalt András, Magyarország jeles királya…, az utolsó aranyágacska, amely atyai ágon Szent István királynak, a magyarok első királyának nemzetségéből, törzséből és véréből sarjadt, … halálát Rachel módjára siratván meg.”

Megjegyzések, felvetések, gondolatok:

Ismét egy évforduló, jelentős esemény a magyar történelemben, amelyet a hatalom, a közvélemény és még a történész szakma sem kezel megfelelően, nem szól vagy ír róla. Úgy tűnik, hogy valamiért csak 1848–1849-ig néz vissza az emlékezet, ami előtte történt, az mintha nem is lett volna, az nem a miénk. Kár. Ezekről is illene megemlékezni, hogy tudatosuljon minden magyarban a jelentősebb események sora. Így lenne jobban a miénk a múltunk, amelyből erősödhetnénk.

III. András magyar király halálával az Árpád-ház, mint uralkodó dinasztia is kihalt. Végigtekintve a királyok során, látható, hogy eltökélt, szívós politikával teremtettek egységet, alkottak államot, amelyet megvédtek – kivéve a tatárjárás –, és területileg gyarapítottak.
Ideje lenne kicsit „más szemmel” nézni a történelmünket. Az Árpád-kor a gyarapodás időszaka volt, de azt is fel kellene tárni, rögzíteni, hogy a Kárpát-medencében egykor, 895-ben megjelent magyar törzsek az új haza foglalása alkalmával hódítók, más népeket leigázók voltak. A későbbi századokban agresszorként törtek a szomszédokra, és foglaltak el területeket. Nem arra gondolok, hogy valamiféle „önostorozást” kellene végezni, hanem feltárni a történteket és reálisan értékelni minden oldalról az eseményeket. Egyébként a hódítás minden állam életében jelen van, vállalható, ha az a meghódítottak befogadásával és nem kiirtásával jár (mint például az amerikai indiánok esetében).

Összegzés:

III. András magyar király az utolsó tagja a honfoglalást vezénylő Árpád fejedelemtől, illetve apjától, Álmos fejedelemtől eredeztethető Árpád-háznak. A dinasztia fejedelmei, majd királyai államot alapítottak a Kárpát-medencében, folyamatosan erősítették azt, és elfogadtatták létüket a környező államokkal, egész Európával. Elismerést és megbecsülést vívtak ki maguknak, családi és diplomáciai kapcsolatokat létesítettek.

III. András egy válságos időszakban került a trónra, amikor a „kiskirályok” felbomlasztással fenyegették a Magyar Királyságot. III. András eredményes politikát folytatott, esélye volt a hatalom megszilárdítására. Talán ezért is lehetett útjában sokaknak. Bár soha nem lett igazolható, soha nem bizonyosodott be, de nem elképzelhetetlen – mint az terjengett –, hogy megmérgezték. Mindössze 36 évesen érte a halál. A váratlan esemény azért is gyanús, mert semmiféle betegségről, fogyatékosságról nem tudnak a krónikák.

Kiemelt kép: III. András az udvarában (XIX. századi acélmetszet)