Százhalombatta birtokosai: Lits Gyula

Lehoczki Zsuzsanna

Hugonnai Kálmán birtokait 1882-ben Lits Gyula országgyűlési képviselő vásárolta meg. A birtok nagyjából a mai lakótelep, Urbárium területén feküdt. Lits Gyula édesapja Lits Antal (1807–1873), báró Sina György magyarországi birtokainak teljhatalmú kormányzója volt. Lits Antalnak és feleségének hét gyermeke született: Lujza, Szidónia, Gusztáv, Sándor, Lina, Mária és Gyula. Gusztáv az érdi Sina-Wimpffen birtokon lett tiszttartó, Gyula pedig egészen a főispáni székig jutott.

Lits Gyula 1846. szeptember 10-én Simongáton, Somogy vármegyében született. 1868-ban Fejér vármegye aljegyzője lett, 1870-ben a királyi ítélőtábla fogalmazójává nevezték ki. Ugyanebben az évben ügyvédi oklevelet nyert és szabadságolt állományú honvédhuszár-hadnagy lett. 1875-ben főhadnaggyá nevezték ki, mely rangjáról 1881-ben párbajban kapott sebe következtében lemondott.

1875-ben Fejér vármegye vaáli járásának főszolgabírájává választották, 1881-ben pedig a vaáli kerület országgyűlési képviselője lett, a kerületet öt cikluson át képviselte. 1892-ben megválasztották a képviselőház jegyzőjévé. 1901-től 1911-ig Hont vármegye főispánja volt.

Sokat tett a lótenyésztés és a lovas sport meghonosítása érdekében, de e mellett kitűnő gazda hírében állt. Százhalombattai birtokán híres tehenészetet tartott fenn, s a szőlőművelés és a gyümölcstermelés terén is kiváló eredményt ért el.

Battai birtoklásáról keveset tudunk, sajnos a családi levéltár nem maradt fent. Az biztos, hogy az ő birtoklása idején készült el, vagy bővült ki a mai „Matrica” Múzeumnak helyet adó kúria, a hozzá tartozó angol kerttel, melléképületekkel, cselédházakkal.

A képviselő-testületi jegyzőkönyveken kívül néhány újságcikk tudósít battai birtokosságáról: 1888-ban a szomszéd földbirtokossal, Baumgarten Pállal Bécsig lovagoltak, mindössze négy nap alatt. Szintén ebben az évben az akkori Lits-pusztán (ma Pannónia puszta) egy feszületet állíttatott, melyet Kereskényi Gyula érdi plébános szentelt meg. 1893-ban egy szörnyű vonatbalesetben elhunyt a birtok 4 munkása.

Felesége, Geisz Teréz 1908. szeptember 16-án bekövetkezett halála után nem sokkal, 1909-ben eladta a battai birtokot Glück Frigyesnek, a Pannónia Szálló tulajdonosának. Lits Gyula 1912-ben hunyt el Karlsbad­ban, Tolnán a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.