Önkormányzati támogatások

Tisztelt, olvasó, kedves óvárosi lakó!

Százhalombatta város önkormányzatának képviselő-testülete a szeptember 29-i ülésén módosította a települési támogatás formáiról szóló önkormányzati rendeletét. Különösen fontos, hogy az elkövetkező rendkívüli időszakban valamennyien, akik a támogatásra igényt tartanak és arra jogosultak, éljenek az önkormányzat biztosította lehetőséggel.

A tájékoztatót igyekeztünk pontosan és közérthetően megfogalmazni. Akár az értelmezést, akár az ügyintézést illetően mégis kérdések merülnek fel, forduljanak a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának ügyfélszolgálatához.

A rendelet értelmében a támogatás iránti kérelmeket 2022. október 1. napjától lehet benyújtani. Százhalombatta város képviselő-testülete igyekszik a rendelkezésére álló eszközökkel segítséget nyújtani a nehéz szociális körülmények között élő vagy megélhetési gondokkal küzdő valamennyi százhalombattai lakosnak.

Szabó Gábor
települési képviselő

Hatósági Iroda – Ügyfélszolgálat
Telefon: 23/542-111
Polgármesteri Hivatal fszt. 5. iroda
E-mail: ugyfelsz@hivatal.battanet.hu


Lakásfenntartási pénzbeli támogatás villamosenergiához és földgázszolgáltatáshoz

A támogatás a kizárólag átlagfogyasztás feletti részre, áramszolgáltatásnál a lakossági piaci áron, földgázszolgáltatásnál a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron igénybe vett, a kérelmező felé ekként számlázott mennyiségre, legfeljebb 4.000 Ft, illetve 15.000 Ft összegig igényelhető.

A támogatás lakott ingatlanonként egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásba bejelentett személyek és háztartások számától.

Feltétel:

 • Százhalombattán bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely és életvitelszerűen a városban él
 • egyedül élő személy esetében, amennyiben a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét (2022-ben 142.500 Ft)
 • Közös háztartás esetén, a nyugdíjas házaspároknak, vagy a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek (pl. rokkantnyugdíj, fogyatékossági támogatás, árvaellátás, özvegyi nyugdíj) vagy gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülőnek vagy más törvényes képviselőnek,
 • állandó és tartós ápolásra szoruló gondozását végző személynek, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (2022-ben 114.000 Ft)

Támogatási időszak:

 • áram használat esetén: tárgyév január 1-től december 31-ig, havonta
 • gázzal történő fűtés esetén: tárgyév október 1-től következő év március 31-ig, havonta
 • tűzifával történő fűtés esetén: tárgyév október 1-től következő év március 31-ig.

A kérelemhez szükséges csatolni a jövedelemigazolást.

Áramfogyasztásról szóló kérelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapról a kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumot a villamosenergia lakossági piaci áron történő vételezésének tényéről, valamint a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről.

Gázfogyasztási támogatás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapról a kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumot a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő vételezésének összegéről.

Tűzifa vásárlás támogatás esetén támogatási időszak utolsó napjáig kiállított a kérelmező nevére szóló tűzifa megvásárlását igazoló számlát, illetve a kérelmező nyilatkozatát fatüzelésű fűtőberendezése meglétéről.

(Támogatás mértéke: tűzifához: legfeljebb 110.000 Ft, áramszolgáltatás esetén legfeljebb 4.000 Ft, földgáz esetén legfeljebb 15.000 Ft )


Rendkívüli települési támogatás

Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére adható rendkívüli települési támogatásra jogosult:

 • Akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft.) nem haladja meg. A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege ebben az esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a (14.250,- Ft.).
 • Az egyedül élő, egyedülálló, nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban élő házaspárok, valamint ápolási díjban részesülők, ha az egy főre jutó havi családi jövedelem vagy a kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft.) nem haladja meg. A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege ebben az esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a (11.400,- Ft.).

Egy naptári éven belül ugyanazon személy, család legfeljebb három alkalommal részesíthető időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gond esetén rendkívüli települési támogatásban úgy, hogy a tárgyév június 30. napjáig kettő, a tárgyév december 31. napjáig pedig egy alkalommal igényelhető a rendkívüli települési támogatás.

Amennyiben a kérelmező tárgyév június 30. napjáig nem, vagy kevesebb alkalommal él a rendkívüli települési támogatás igénylésének lehetőségével, abban az esetben is tárgyév december 31. napjáig csak egy alkalommal igényelheti a rendkívüli települési támogatást.

Aki aktív korúak ellátásának keretében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül, vagy családtagja ezen ellátások valamelyikében részesül, egy naptári évben kettő alkalommal részesülhet rendkívüli települési támogatásban úgy, hogy tárgyév június 30. napjáig egy, a tárgyév december 31. napjáig pedig szintén egy alkalommal igényelhető a rendkívüli települési támogatás.

Amennyiben a kérelmező tárgyév június 30. napjáig nem, él a rendkívüli települési támogatás igénylésének lehetőségével, abban az esetben is tárgyév december 31. napjáig csak egy alkalommal igényelheti a települési támogatást.

*

Gyermek családon belüli – jogszabályokban meghatározott – megfelelő nevelkedésének elősegítéséhez adható rendkívüli települési támogatásra jogosult: (a gyermekre, gyermekekre tekintettel) a kérelmező szülő, törvényes képviselő, ha

 • a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft.) nem haladja meg. A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege ebben az esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a (14.250,- Ft.).
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, a gyermekét egyedül neveli, vagy a három vagy több gyermeket nevel, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át (48.450,- Ft.) nem haladja meg. A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege ebben az esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-a (17.100,- Ft.).

Egy naptári éven belül ugyanazon személy, család legfeljebb három alkalommal részesíthető gyermek családon belüli megfelelő nevelkedésének elősegítéséhez rendkívüli települési támogatásban úgy, hogy a tárgyév június 30. napjáig kettő, a tárgyév december 31. napjáig pedig egy alkalommal igényelhető a rendkívüli települési támogatás.

Amennyiben a kérelmező tárgyév június 30. napjáig nem, vagy kevesebb alkalommal él a rendkívüli települési támogatás igénylésének lehetőségével, abban az esetben is tárgyév december 31. napjáig csak egy alkalommal igényelheti a rendkívüli települési támogatást.

Aki aktív korúak ellátásának keretében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül, vagy családtagja ezen ellátások valamelyikében részesül, egy naptári évben kettő alkalommal részesülhet rendkívüli települési támogatásban úgy, hogy a tárgyév június 30. napjáig egy, a tárgyév december 31. napjáig pedig szintén egy alkalommal igényelheti a rendkívüli települési támogatást.

Amennyiben a kérelmező tárgyév június 30. napjáig nem, vagy kevesebb alkalommal él a rendkívüli települési támogatás igénylésének lehetőségével, abban az esetben is tárgyév december 31. napjáig csak egy alkalommal igényelheti a települési támogatást.

*

Különös méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente egy alkalommal rendkívüli települési támogatásban részesíthető, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át (62.700,- Ft.), egyedül élő nyugdíjasok esetében 250 %-át (71.250,- Ft.) nem haladja meg.

Különös méltánylást érdemlő eset: a családban bekövetkező baleset, a családtagok valamelyikének tartós (egy hónapot meghaladó) kórházi kezelése vagy betegsége, gyógyászati segédeszköz vásárlása. A betegséget, balesetet orvosi igazolással, a kórházi kezelést kórházi zárójelentéssel, a gyógyászati segédeszköz vásárlását-hitelt érdemlő módon lehet igazolni.

Különösen indokolt, orvosi igazolásokkal alátámasztott esetekben a polgármester eltekinthet a jövedelmi viszonyok vizsgálatától, előrehaladott állapotú olyan betegségben szenvedőknél, akiknek végleges felgyógyulása belátható időn belül nem várható.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni, csatolva a – kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő hozzátartozója nevére – kiállított temetési számla eredeti példányát és a jövedelemigazolásokat. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható, ebben az esetben a temetési számlát legkésőbb a temetést követő 15 napon belül be kell mutatni.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege:
Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:
130%-át (37.050,- Ft.)
200%-át (57.000,- Ft.)
300%-át (85.500,- Ft.)
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének, azaz az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösének:
60%-a (85.500,- Ft.)
40%-a (57.000,- Ft.)
25%-a (35.625,- Ft.)

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát. A jövedelem igazolásának módja történhet különösen: munkáltatói igazolással, alkalmi munkából származó jövedelem esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben foglaltak szerint, rendszeres pénzellátás esetén az ellátás összegét igazoló dokumentummal, pénzintézetnél vezetett folyószámla pénzforgalmi eseményeiről szóló elszámolással, a jövedelmez folyósító szerv által kiadott igazolással, munkanélküliek ellátása esetén az erről szóló határozattal, tartásdíj esetén bírósági ítélettel vagy az egyezséget tartalmazó okirattal, másik fél által tett nyilatkozattal, a jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal, egyéb hitelt érdemlő módon.

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája ügyfélszolgálatán lehet.